Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom týchto stránok https://www.malazachadzka.sk, cestovateľského blogu a portálu je Matej Rajkovič. Aktuálne nedisponujem trvalým bydliskom, môžeš ma však kedykoľvek kontaktovať cez môj kontaktný formulár.

Zásady spracúvania osobných údajov

Ochranu osobných údajov beriem veľmi vážne, nakoľko sa v tejto oblasti pohybujem (dlho som pracoval v IT sektore) a sám som rád, keď sa s mojimi vlastnými údajmi narába zodpovedne. Je pre mňa dôležité, aby tvoje osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré získam počas tvojej návštevy https://www.malazachadzka.sk (ďalej len „moja stránka“) boli do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú tvoje osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, s už celkom známou skratkou aj širokej verejnosti – GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo to pre teba a tvoje osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Tvojim osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorou by som ťa mohol priamo alebo nepriamo identifikovať. Niektoré sú zrejmejšie, ako napríklad tvoje meno, priezvisko, či adresa (ak si u mňa zakúpiš nejaký produkt), ale iné sú menej jasné, ako napríklad lokalizačné údaje alebo tvoj online identifikátor (napríklad tvoja IP adresa).

Aké údaje teda uchovávam?

Počas tvojej návštevy na mojich stánkach zaznamenávam IP adresu, ktorú ti pridelil tvoj poskytovateľ internetu, z akých stránok si navštívil moju stránku (bežne nazývané ako „referrer“), koľko času si na mojej stránke strávil, ktoré konkrétne podstránky si si pozrel a podobne.

Tieto informácie považujem za tvoje osobné údaje, keďže ide o to, čo na mojej stránke robíš a preto s nimi narábam len v zmysle vyššie uvedených zákonov. Ak sa rozhodneš prihlásiť sa k odberu noviniek na mojom blogu, urobíš tým tak, že mi dobrovoľne poskytneš tvoju e-mailovú adresu a prípadne aj tvoje prvé meno odoslaním formulára na prihlásenie sa k odberu noviniek.

Tieto informácie využívam na to, aby som ti následne odoslal pravidelne e-mail s novinkami na mojom blogu, prípadne ťa kontaktoval za iným účelom. Žiadne z týchto informácií nikdy neposkytnem iným ľuďom alebo obchodným subjektom, ak mi k tomu dopredu nedáš svoj súhlas. Z odberu noviniek sa môžeš kedykoľvek odhlásiť a ja tvoje informácie následne zmažem.

Ak sa rozhodneš používať alebo získať inú službu na mojej stránke, môžeš dobrovoľne zadať svoej informácie do rôznych formulárov na našich stránkach: e-book zdarma, video zdarma, prístup do webinára a pod. Najčastejšie uchovávam tieto osobné údaje: e-mailová adresa a tvoje meno, v budúcnosti prípadne aj tvoju adresu. Tvoje osobné údaje použijem na vybavenie tvojej objednávky, alebo dodanie služby (napríklad na odoslanie e-booku na tvoj e-mail) na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Cookies

Podobne ako ostatné stránky na webe, aj ja používam na prevádzku svojich stránok „cookies“ (koláčiky ?).

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží tvoj internetový prehliadač na tvoj disk v počítači. Vďaka nim môžem lepšie pochopiť tvoje správanie na mojej stránke, napríklad môžem vidieť, či si na mojej stránke už predtým bol a tým pádom ti zobraziť články, ktoré pre teba môžu byť zaujímavejšie (pretože už si ostrieľaný cestovateľský lišiak a nie si tu prvýkrát).

O tom, že koláčiky (?) používam, ťa informujem hneď pri príchode na moju stránku malým oznámením v dolnej časti stránky, kde ťa zároveň žiadam o súhlas s ich používaním.

Ak si nepraješ cookies na svoj počítač ukladať, môžeš si ich deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači. Moja stránka potom však nemusí fungovať úplne správne, napríklad sa ťa môže stále dokolečka pýtať, či ti neprekáža cookies používať. Koláčiky sú fajn a bez nich webové stránky už nefungujú celkom tak dobre, ako kedysi.

Podobne ako iné webové stránky, na základe tvojich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu rozdeľujem návštevníkov mojej stránky do rôznych záujmových skupín (teda, aktuálne to ešte nerobím, ale plánujem to v budúcnosti robiť). Právnici to nazývajú profilovanie návštevníkov webovej stránky. Pre teba to má tú výhodu, že ti viem poslať e-mail alebo zobraziť článok, ktorý je pre teba zaujímavejší (napríklad ti radšej pošlem informácie o cestovaní Vietnamom, ako o tom, ako si správne vybrať batoh). V kocke, na základe tohto systému ťa nezaťažujem informáciami, ktoré sú mimo okruhu tvojich záujmov. Ak ti profilovanie prekáža, môžeš mi poslať správu pomocou kontaktného formulára ja sa ti k nej v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky vyjadrím.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Teraz trochu právnických pojmov, lebo tu údajne musia byť. Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče a narábanie s nimi.

Na čo tieto informácie o tebe používam (účely)?

Informácie, ktoré o tebe získam, používam podľa ich typu a kontextu, v ktorom som ich od teba dobrovoľne dostal.

Meno, priezvisko – Aktuálne len na osobné oslovenie v e-mailoch, ktoré ti odosielam.
E-mail – na komunikáciu s tebou o novinkách na mojom blogu, alebo za iným účelom.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávam na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláš (za podmienky, že nie som osobitným predpisom viazaný tvoj údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie tvojich osobných údajov zákonné, aj keď si svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolal.

Možnosť odhlásenia

Tvoje osobné údaje používam na to, aby som ťa mohol informovať o mojich projektoch, nových článkoch, službách a produktoch. Tvoja účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by si s prijímaním týchto informácií nesúhlasil, môžeš mi to kedykoľvek oznámiť, aby som tvoje údaje zablokoval či vymazal.

Ochrana tvojich údajov na mojej stránke

Je pre mňa dôležité, aby tvoje osobné údaje boli v bezpečí. Napriek tomu, že sa jedná „len“ o cestovateľský blog, implementoval som rôzne bezpečnostné systémy na ochranu tvojich údajov.

S vylepšovaním technológií vylepšujem aj tieto bezpečnostné systémy, využívam kontrolu prítomnosti vírusov a jadro mojej stránky a všetky jej moduly (súčasti) udržiavam aktuálne. Moje webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https:// (áno, som trochu počítačový maniak ?).

V praxi to znamená, že nikto iný okrem mňa a teba nemôže vidieť, ktorú časť stránky si navštívil, rovnako nemôže vidieť ani to, aké údaje si na mojej stránke zadal, nakoľko všetka komunikácia medzi tvojim počítačom a mojou stránkou je šifrovaná.

Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť, že by sa moja stránka stala predmetom hackerského alebo podobného útoku. Ak by sa to náhodou stalo a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budem ťa do 72 hodín informovať o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budem komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov, aby sme spoločne vypracovali ďalší postup.

Tvoje práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máš právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá tvoje údaje spracováva. Tie nájdeš v sekcii vyššie.

Máš právo na prístup k údajom, ktoré o tebe spracúvam. Ak chceš vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávam k tvojej osobe, rád ti ich na požiadanie poskytnem písomne.

Ako dotknutá osoba máš právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máš „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláš svoj súhlas so spracúvaním tvojich osobných údajov.

V prípadoch, keď tvpoje osobné údaje spracovávame na základe tvojho súhlasu, máš právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď klikneš na tlačidlo odhlásiť v e-maile, ktorý som ti poslal, alebo ma kontaktuješ.

V prípade, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na mojom oprávnenom záujme, máš právo namietať môj oprávnený záujem. Ak tvoju námietku vybavím ako dôvodnú, tvoje údaje vymažem z mojich systémov.

Rovnako ich vymažem, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne. Právo na vymazanie tvojich osobných údajov však nie je absolútne. Ak tvoje údaje potrebujem na plnenie mojich zákonných povinností, ktoré mi ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia mojich zákonných povinností ich budem musieť ďalej spracovávať.

Na tvoju žiadosť ti rád oznámim aj zmenu, opravu, resp. vymazanie tvojich osobných údajov.

Zároveň máš právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje mi písomne oznámiš. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy a tvojho mena, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť ich účelov  a spôsobu ukladania (napríklad všetky logy na serveroch) ti z technických dôvodov nedokážem poskytnúť na presun k inému poskytovateľovi.

Všetky tvoje žiadosti pri uplatňovaní tvojich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavím do 7 dní od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Zároveň vyhlasujem, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a tvoje údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami mojich sprostredkovateľov (napríklad Google Analytics), ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré mám s nimi uzavreté, sú bezpečnosť tvojich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálnej možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na tvoju žiadosť nebudem reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máš právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k tvojim údajom prístup?

Moja stránka funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s poskytovateľmi. Tých využívam napríklad na dodanie služieb alebo funkcií, ktoré by bolo inak veľmi náročné replikovať na mojej stránke.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú tvoje údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 mám s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení. Všetky tieto zmluvy môžeš nájsť nižšie v ich znení GDPR pravidiel mojich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Ads (reklama Google): https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Google Analytics (sledovanie návštevnosti stránky): https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
Mailchimp (e-mail marketing): https://mailchimp.com/gdpr/
Akismet (ochrana proti spamu a falošným komentárom): https://akismet.com/gdpr/, https://automattic.com/privacy/ a špeciálne pre Akismet Spam Filter: https://automattic.com/privacy-notice/

Odkazy tretích strán

Niekedy na mojich stránkach odkazujem na služby alebo produkty tretích strán, či na ich webové stránky. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na mojich. Z toho dôvodu nenesiem žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

I napriek tomu je mojou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máš akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktuj ma cez kontaktný formulár a ja tvoju otázku čo najrychlejšie zodpoviem. Ďakujem!

V niektorých článkoch nájdeš odkazy, ktoré odkazujú na produkty alebo služby od mojich partnerov. Ak klikneš na tento odkaz a nakoniec sa rozhodneš si daný produkt kúpiť, môžem dostať drobný prípevok od predávajúceho na prevádzku blogu a krytie nákladov. Je to pre teba zadarmo, bez zmýšenia ceny produktu pre teba. Kúpou produktov cez takéto linky mi pomôžeš prevádzkovať môj blog a pritom to teba nič nestojí.

Neposkytujem tvoje údaje tretím stranám

Nepredávam, neobchodujem ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem tvoje osobné údaje tretím stranám. Podľa mňa to nie je fér a zároveň tvoje osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo mi môžeš poskytnúť.

Výnimkou sú sprostredkovatelia, o ktorých som ti poskytol informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí mi pomáhajú doplniť funkcionalitu na stránke (napríklad Mailchimp získa tvoju emailovú adresu, aby som ti cez tento portál vedel odoslať e-mail).

Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskou zmluvou, ktorú mám s nimi uzavretú, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním tvojich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné. Odovzdanie tvojich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodnem zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke. Táto verzia podmienok je platná od 11.08.2018.

Kontaktuj ma

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíš mi prosím cez môj kontaktný formulár.